Als gevolg van de door de overheid afgekondigde voorzorgsmaatregelen zijn vele sportevenementen afgelast. Hoewel iedereen vrij begripvol reageert op de afgelasting van sportevenementen is vervolgens wel de vraag: wie draait hier voor op? In dit stuk bespreken we kort een aantal situaties en risico’s waarmee u te maken krijgt als organisator en wat u kunt doen.

De complexe situatie van de organisator

Een sportorganisatie heeft contractuele relaties met veel partijen. Zij heeft overeenkomsten met leveranciers, deelnemende atleten, sponsoren, bezoekers en deelnemers. Als sportorganisatie wil je voorkomen dat je aan de ene kant wel gehouden bent de gecontracteerde atleten en leveranciers te betalen en aan de andere kant sponsoren, bezoekers en deelnemers hun geld terug te betalen. Hoe doet u dat?

Gevolgen afgelasting

Indien een sportevenement niet kan plaatsvinden op een bepaalde datum, zal dat doorgaans tot gevolg hebben dat de overeenkomst met sponsoren, bezoekers en deelnemers niet kan worden uitgevoerd. Dit betekent dus dat de overeenkomst door de sportorganisatie niet kan worden nagekomen, de sportorganisatie in verzuim is en gehouden is de schade te vergoeden als gevolg van de tekortkoming. De omvang van de schade is in dat geval niet beperkt tot enkel het terugbetalen van het reeds betaalde bedrag door de sponsor, bezoeker of deelnemer.

Overmacht

Vervolgens is het de vraag of u zich als sportorganisatie kunt beroepen op het feit dat de tekortkoming u niet kan worden toegerekend en dus sprake is van overmacht. U dient dit als sportorganisatie te bewijzen. Of sprake is van overmacht moet steeds per situatie worden bekeken maar bij de meeste evenementen die de komende weken plaatsvinden, lijkt overmacht aanwezig door de overheidsmaatregelen. Daarbij is ook van belang wat u contractueel (overeenkomst en algemene voorwaarden) heeft geregeld ten aanzien van overmacht en de gevolgen.

De gevolgen van overmacht zijn dat:

  • u niet gedwongen kunt worden tot nakoming;

  • de deelnemer, sponsor of bezoeker geen recht heeft op schadevergoeding;

  • de deelnemer, sponsor of bezoeker de overeenkomst kan ontbinden.

Let op: als u overeenkomsten aangaat (bijvoorbeeld verkoop tickets), terwijl de kans aanzienlijk is dat uw evenement niet kan doorgaan dan is de kans groot dat u zich niet kunt beroepen op overmacht.

Ontbinding

Door de ontbinding bent u in beginsel gehouden de reeds ingetreden gevolgen van de overeenkomst ongedaan te maken. Simpel gezegd, betekent dit dat u in de meeste gevallen de door de deelnemer, sponsor of bezoeker betaalde bedragen moet terugbetalen.

Verplaatsing evenement     
De vraag of u de mogelijkheid heeft het evenement te verplaatsen, is van veel zaken afhankelijk, zoals de aard van het evenement en de inhoud van de overeenkomst met derden waaronder bezoekers of deelnemers. U kunt de overeenkomst niet zonder meer eenzijdig buiten rechte wijzigen (tenzij de overeenkomst daartoe mogelijkheden biedt of medewerking wordt verleend door uw wederpartij). In veel situaties zijn er evenwel mogelijkheden om de datum van het evenement (en daarmee de overeenkomst) te wijzigen. Let wel, u kunt het evenement niet ‘aanhouden’ in de zin dat u aangeeft dat het evenement op een later te bepalen moment alsnog plaatsvindt.

Leveranciers

De meeste overeenkomsten met leveranciers en atleten zouden in beginsel gewoon doorgang kunnen vinden. Zij zijn niet beperkt in de mogelijkheid tot nakoming van de overeenkomst. U doet er goed aan de contractuele mogelijkheden van de rechtsverhouding met deze partijen te laten beoordelen om na te gaan of er een mogelijkheid is om onder de overeenkomst uit te komen.

Verzekeringen

Het is aan te raden om de polis van bijvoorbeeld uw evenementenverzekering te raadplegen om na te gaan of en hoe u aanspraak kunt maken op de verzekering in het kader van corona. Deze informatie kunt u gebruiken om uw handelen richting betrokken partijen bij uw evenement af te stemmen.

Sportverenigingen

Ten aanzien van leden die op basis van een lidmaatschapsverhouding actief zijn bij een sportvereniging geldt een ander regime. De contributie wordt niet betaald als tegenprestatie voor geleverde diensten (deelname aan trainingen en wedstrijden) maar is gekoppeld aan het lidmaatschap. Het niet doorgaan van wedstrijden en trainingen heeft derhalve niet tot gevolg dat contributie deels moet worden terugbetaald.

Contact  
Als sportorganisator komt u dus in een behoorlijk complexe situatie terecht. Wij sluiten daarbij niet uit dat sportorganisatoren als gevolg van deze situatie in financiële problemen kunnen komen.

Met onze contract- en sportrechtspecialisten zorgen we er voor dat uw organisatie de juiste keuzes maakt en zo goed mogelijk uit deze crisis komt. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of ondersteuning wenst.
 

mr. Gemmy van der Valk-van den Bosch                    mr. Lars Westhoff
Advocaat                                                                     Advocaat
Specialist Contractenrecht                                         Specialist Sportrecht